Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest pieniężną rekompensatą wypłacaną w sytuacji, gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w naturze. Do obliczenia wysokości ekwiwalentu niezbędny jest współczynnik urlopowy. Jak obliczyć wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w 2019 roku?

Kiedy przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ma prawo pracownik, którego stosunek pracy został rozwiązany bądź wygasł, a strony nie planują podpisania kolejnej umowy. Jeżeli w czasie trwania stosunku pracy urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany i nie ma już możliwości na jego wykorzystanie przez pracownika, to pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia ekwiwalentu. Ekwiwalent pieniężny dotyczy zarówno niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za bieżący rok, jak i urlopu zaległego. Nie ma możliwości wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w trakcie trwania stosunku pracy, a jedynie z chwilą rozwiązania umowy z pracodawcą.

Współczynnik urlopowy w 2019 roku

Do prawidłowego wyliczenia wartości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy niezbędny jest współczynnik urlopowy. Jego wysokość jest uzależniona od liczby dni wolnych oraz świąt wypadających w danym roku kalendarzowym, w związku z czym co roku trzeba wyliczać go na nowo. Wyliczona wartość współczynnika obejmuje pracowników zatrudnionych na cały etat. Dla zatrudnionych na część etatu stosuje się ten sam współczynnik, jednak proporcjonalnie pomniejszony do wymiaru etatu. Rok 2019 zwiera 52 niedziele oraz 10 dni świątecznych więc współczynnik urlopowy wynosi: (365 dni w roku - (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)):12 = 20,92 Współczynnik urlopowy w 2019 roku wynosi:
  • 20,92 dla pracowników zatrudnionych na cały etat;
  • 15,69 dla pracowników zatrudnionych na ¾ etatu;
  • 10,46 dla pracowników zatrudnionych na ½ etatu;
  • 6,97 dla pracowników zatrudnionych na ⅓ etatu;
  • 5,23 dla pracowników zatrudnionych na ¼ etatu.

Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Przy wyliczeniu wysokości ekwiwalentu stosuje się współczynnik obowiązujący w roku wypłacania ekwiwalentu, nawet jeżeli jest to urlop przeniesiony z roku poprzedniego. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dacie rozwiązania umowy o pracę. Dniem jego wypłaty powinien być ostatni dzień zatrudnienia. W tym dniu pracownik zamiast prawa do urlopu nabywa prawo do ekwiwalentu. Do ustalenia wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, do którego pracownik nabył prawo w ciągu danego roku, należy zastosować współczynnik urlopowy w wysokości obowiązującej w roku nabycia do niego prawa. Przykład 1. Umowa o pracę zostanie rozwiązana z pracownikiem z końcem stycznia. Pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu za 5 dni urlopu wypoczynkowego (2 dni za 2018 r. i 3 dni za 2019). Pracownik był zatrudniony na cały etat z wynagrodzeniem w wysokości 3000 zł brutto. Ustalając ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2019 r., należy przyjąć współczynnik obowiązujący w 2019 roku, tj. 20,92. Wyliczenie ekwiwalentu za jeden dzień: 3000 zł : 20,92 = 143,40 zł Wyliczenie ekwiwalentu za 1 godzinę: 143,40 zł : 8 = 17,93 zł Wyliczenie ekwiwalentu za 5 dni niewykorzystanego urlopu - 40 godzin 17,93 zł x 40= 717,20 zł Pracownikowi za 5 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 717,20 zł.