Kodeks Pracy wyraźnie mówi o tym, że za wykonaną pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Ustawodawca wyznacza również sposób obliczania wyjazd delegacyjny. Każdy przedsiębiorca musi stosować się do tych zasad, gdyż nienależyte ich wypełnianie grozi odpowiedzialnością karną. Wynagrodzenie przy umowie o pracę art|W myśl artykułu] 22 paragraf 1 Kodeksu Pracy, za wykonaną pracę pracownikowi należy się wypłata. Przepisy prawa określają też sam sposób obliczania przysługującego wynagrodzenia. Dlatego, w myśl Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek prowadzić pracowniczą listę płac, zawierającą:
 • wynagrodzenie netto osiągnięte w danym miesiącu kalendarzowym
 • informacje o wysokości odprowadzonych w danym miesiącu kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, chorobowe, rentowe
 • ewidencję czasu pracy osoby zatrudnianej z wyszczególnieniem urlopu, przepracowanych godzin oraz nadgodzin w danym miesiącu kalendarzowym, okresu chorobowego, nieobecności
 • nr PESEL
 • Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP
 • informacje o wysokości wynagrodzenia brutto osiągniętego w danym miesiącu kalendarzowym
 • informacje o wysokości odprowadzonego podatku dochodowego
 • datę sporządzenia dokumentu
 • datę przekazania zaliczki na rachunek właściwego urzędu skarbowego
 • nazwisko, imię i adres osoby zatrudnianej
 • informacje o wysokości podstawy dochodu osoby zatrudnianej, służącej do obliczenia należnych ZUS-owi składek w danym miesiącu kalendarzowym
Delegacja Delegacja jest pisemnym poleceniem wyjazdu służbowego w celu wykonywania obowiązków służbowych. Za czas trwania delegacji, osobie delegowane przysługuje się dieta, wynagrodzenie za pracę oraz zwrot kosztów z tytułu noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, przejazdów oraz innych uwierzytelnionych wydatków, proporcjonalnie do uzasadnionych potrzeb. Co więcej, z tytułu zwrotu kosztów wyjazdu delegacyjnego, pracownik musi otrzymać kwotęna pokrycie dodatkowych wydatków, które poniósł w celu realizacji pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba przedsiębiorstwa albo miejsce świadczenia pracy. Dieta Oprócz wynagrodzenia za pracę, każdej osobie delegowanej należy się dieta. Jest ona przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie delegacji. W 2010 roku stanowi kwotę 23 PLN za każdą dobę podróży. Należności z tytułu diet, oblicza się za czas od rozpoczęcia delegacji do chwili powrotu po wykonaniu zadania zleconego przez pracodawcę, przy czym do czasu trwania delegacji wlicza się również czas dojazdu do wyznaczonej przez pracodawcę miejscowościoraz powrotu z tej miejscowości. Zasady wyliczania są następujące:
  • jeżeli wyjazd trwa nie więcej niż dobę i wynosi: - od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety -ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości
 • jeżeli wyjazd trwa więcej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niecałą, ale rozpoczętą dobę: - ponad 8 godzin -przysługuje dieta w pełnej wysokości - do 8 godzin - przysługuje połowa diety
Zobacz też:
Kalkulator wypłat