iStock_000014164580SmallWyposażenie w ujęciu rachunkowym i podatkowym Majątek firmy trzeba ewidencjonować. To obowiązek wynikający z ustawy o rachunkowości. Co określa się środkami trwałymi? Definicja środków trwałych według ustaw podatkowych Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki trwałe to stanowiące własność bądź współwłasność podatnika, nabyte bądź wytworzone we własnym zakresie, kompletne oraz zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
 • maszyny,
 • środki transportu,
 • urządzenia,
 • budowle,
 • lokale będące odrębną własnością,
 • budynki,
 • inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy.
Dodatkowo ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza do środków trwałych, bez względu na okres ich używania, także:
 • budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,
 • tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie „statki” o symbolu 35.11, zaliczone do branży 1051- -1053 Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego
 • przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych,
 • składniki majątku, niestanowiące własności bądź współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie na przykład umowy leasingu, zawartej z właścicielem bądź współwłaścicielami tych składników – jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,
Definicja środków trwałych według ustawy o rachunkowości Zgodnie z ustawą, środki trwałe to kontrolowane przez jednostkę rzeczowe aktywa trwałe, o przypuszczalnym czasie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby działalności gospodarczej. W ich poczet wlicza się w szczególności:
 • prawo wieczystego użytkowania gruntu
 • maszyny
 • nieruchomości - w tym grunty
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych
 • lokale będące odrębną własnością
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • inwentarz żywy
 • budowle i budynki
 • środki transportu i inne rzeczy
 • urządzenia