Wszystkim przedsiębiorcom przysługuje prawo do zmniejszenia wymiaru należnego urzędowi skarbowemu podatku od towarów i usług. Podstawą do pomniejszenia należnego podatku z tytułu przeprowadzonej sprzedaży jest suma podatku naliczonego. Natomiast kwotę podatku naliczonego, czyli podatku VAT, stanowi: - w przypadku importu - suma kwot podatku, wynikająca z dokumentu celnego - suma kwot podatku określonych na fakturach otrzymanych przez podatnika, wraz z uwzględnieniem rabatów:
  • z tytułu nabycia towarów i usług
  • od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
  • potwierdzających dokonanie przedpłaty ( zadatku, zaliczki, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego
- zryczałtowany zwrot podatku (podatek wykazany na fakturze VAT RR) - kwota podatku należnego od importu usług - kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) - kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - różnica podatku od nabycia towarów, które są instalowane czy montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, na terytorium kraju, jeżeli podatek VAT został w całości, z tytułu ich importu, pobrany od podatnika, dokonującego nabycia tych towarów - w przypadku jeżeli kwota podatku z tytułu importu towarów jest niższa od kwoty podatku, jaka byłaby należna z tytułu dostawy tych towarów na terytorium kraju - wpłacona różnica VAT do dopłaty powstała w wymiarze podatku w imporcie w wyniku wydania przez organ celny decyzji, określającej wysokość zobowiązania podatkowego. U podatnika dokonującego WDT nowego środka transportu, sumą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 22 % kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie nie może być jednak większa od kwoty podatku zawartego w fakturze, stwierdzającej nabycie tego środka czy dokumencie celnym, lub podatku zapłaconego przez tego właściciela firmy od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.
Katalog WWW - bigseo.pl