Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności powoduje, iż dostarczając druk o zapis w ewidencji, nie jest konieczne już zabiegać o numer REGON i NIP. Nie jest konieczne też zgłaszać się jako podatnik do ZUS. Trzeba wysłać wyłącznie jeden druk poprzez Internet, listem poleconym albo oddać samodzielnie. Działalność gospodarczą można rozpocząć prowadzić już w dniu dostarczenia formularza albo w dniu opisanym na formularzu. Podpis na druku wysyłanym listem poleconym musi być potwierdzony przez notariusza, a formularz przesłany poprzez internet trzeba zabezpieczyć bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wypełnienie formularza przez internet jest darmowe. Wszystkie informacje wpisane do CEIDG będą upublicznione, z wyjątkiem numeru PESEL, adresu zamieszkania i danych o statusie działalności gospodarczej. Żeby informacje te wykorzystać w celach komercyjnych i niekomercyjnych, można je kupić.

Zmiany ustawy określa również zmiany w organizowaniu kontroli. Jeżeli przedsiębiorca doświadczył szkody podczas przeprowadzania kontroli przedsiębiorstwa, ma prawo ubiegać się o rekompensatę. Nieobecność właściciela przedsiębiorstwa albo pracownika wyznaczonego do reprezentowania właściciela firmy nie wyklucza zorganizowania kontroli. Kontroler musi za każdym razem poinformować właściciela firmy o jego uprawnieniach i obowiązkach po okazaniu legitymacji służbowej. Zmiana ustawy zezwala na prowadzenie sprawozdań kontroli w wersji cyfrowej.