Każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę, przebywającej na zwolnieniu lekarskim przysługuje wynagrodzenie. Gwarantuje to Kodeks Pracy. Ustawodawca rozróżnia jednak wysokość wynagrodzenia chorobowego. W jaki sposób oblicza się więc wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy?

Niezdolność pracownika do wykonywania obowiązków służbowych nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłacenia stosownej wypłaty z tytułu umowy o pracę. Pod warunkiem jednak, że ta niezdolność do pracy potwierdzona jest zwolnieniem L4 wystawionym przez lekarza. Wtenczas, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za pierwsze 33 dni trwania zwolnienia chorobowego. Powyżej tego okresu obowiązek ten przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie pracowników, którzy mają ukończony 50-ty rok życia, wówczas, pracodawca zobowiązany jest pokryć jedynie 14 pieszych dni zwolnienia lekarskiego.

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego

Podstawę wynagrodzenia chorobowego stanowi 80 proc. podstawy wynagrodzenia uwzględnionego na umowie o pracę. Wynagrodzenie wylicza się według ogólnych zasad opisanych w KP i wypłaca za każdy dzień przebywania na zwolnieniu L4.

Wyjątek - stuprocentowe wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który na zwolnieniu lekarskim znalazł się w wyniku :

  • ciąży
  • następstwa wypadku w drodze do pracy albo z pracy
  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców organów, dawców tkanek oraz narządów
  • poddania się zabiegowi pobrania organów, tkanek albo narządów
  • następstwa wypadku przy pracy
Wynagrodzenie nalicza się wtenczas na podstawie ogólnych zasad ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, także za dni wolne od pracy.