Umowa o dzieło to umowa zawarta w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego polegająca na realizacji ustalonego dzieła. osoba przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do zrealizowania oznaczonego dzieła, a zamawiający - do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa tak zwanego 'starannego wykonania' i to właśnie odznacza ją od umowy zlecenie. Zwykle, umowy takie są podpisywane między właścicielami firm bądź właścicielem firmy a osobą prywatną. Nie ma jednak przeciwwskazań, by podpisały ją pomiędzy sobą także 2 osoby prywatne, tj. nieprowadzące przedsiębiorstwa. Dodatkowo, można w niej zamieścić klauzulę kary umownej.

Wynagrodzenie przy umowie o dzieło

Wynagrodzenia za umowę o dzieło musi być zgodne ze stawkami podanymi na umowie. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, kiedy to wynagrodzenie może być mniejsze lub większe, i tak:

  • Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i planowanych kosztów - wynagrodzenie kosztorysowe - a w toku realizacji dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, zarówno osoba wykonująca dzieło, jak i osoba kupująca dzieło, może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia.
  • Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, jeśli pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności wykonania prac dodatkowych.

Koszty umowy o dzieło

  • ubezpieczenie zdrowotne – nie
  • obowiązek zachowania minimalnego wynagrodzenia - nie
  • zaliczka na podatek dochodowy – 19 procent
  • kwota wolna od podatku– nie
  • koszty uzyskania przychodu przy wyliczaniu zaliczki – 20 procent, 50 procent, jeżeli umowa przenosi prawa autorskie, ustalone kwotowo oraz jeśli przekroczone są wyliczone normy – w tym przypadku wykonawca powinien koszty udokumentować
  • ubezpieczenie społeczne – nie