Każdy pracodawca jest zmuszony do zachowania dokumentów osobowych pracownika. Wynika to z Kodeksu pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach. W przypadku niewłaściwego prowadzenia akt podlegamy odpowiedzialności karnej.

O tym jak zbierać i przechowywać dokumentację pracowniczą szczegółowo informują nas przepisy. Możemy wyróżnić trzy grupy dokumentów A, B i C. A - Dokumenty związane z ubieganiem się o stanowisko pracy

Możemy wśród nich wyróżnić:

 • [wypełniony kwestionariusz osobowy obejmujący wiadomości, takie jak: dodatkowe uprawnienia i umiejętności, informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, ukończone kursy i szkolenia, : dane osobowe i kontaktowe |wypełniony kwestionariusz osobowy z opisanym doświadczeniem zawodowym, ukończonymi kursami i szkoleniami, informacjami o wykształceniu, danymi osobowymi, danymi kontaktowymi, informacjami o dodatkowych uprawnieniach i posiadanych umiejętnościach
 • dokumenty będące świadectwem zatrudnienia, okresu trwania zatrudnienia, zajmowanego stanowiska i stosunku do pracy u innego pracodawcy
 • dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności potrzebne do podjęcia proponowanego stanowiska pracy
 • świadectwa ukończenia szkół i uczelni
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

B - Podjęcie pracy i przebieg zatrudnienia

 • potwierdzenie zapoznania się z omawianymi przepisami i informacjami;
 • zaświadczenia o ukończonych szkoleniach bhp;
 • dokumenty wyszczególniające powierzone mienie pracownikowi (o ile taka sytuacja zaistniała);
 • dokumenty dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • oświadczenia o wymówieniu osobie zatrudnionej warunków umowy o pracę lub modyfikacji tych warunków w innym trybie;
 • zaświadczenia z Medycyny Pracy otrzymane po okresowych i kontrolnych badaniach;
 • ksero zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez osobę, uprzednio zarejestrowaną jako osoba bezrobotna.

C - Ustanie zatrudnienia W tym miejscu musimy przechowywać wszelkie zaświadczenia związane z ustaniem stosunku pracy, czyli :

 • świadectwo wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę,
 • ksero świadectwa pracy, które zostało przekazane pracownikowi,
 • dowód podjęcia działań z uwagi na zajęcie zapłaty za wykonywaną pracę ze względu na prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz inne zaświadczenia związane z ustaniem zatrudnienia, w tym np. dotyczące żądania wydania świadectwa pracy oraz dokumentów dotyczących nie wypłacenia pracownikowi równowartości pieniężnej za urlop wypoczynkowy,
 • umowę o zakazie konkurencji po ustaniu umowy o pracę, jeżeli taka umowa została zawarta przez strony,
 • orzeczenia lekarskie po badaniach okresowych i kontrolnych po ustaniu umowy o pracę.

Wymagany sposób przechowywania akt Dokumentacja pracownicza winna być przechowywana w formie orginalnych dokumentów w siedzibie zarządu lub w placówce podmiotu gospodarczego. Najlepiej, by w łatwy i szybki sposób można było je odnaleźć. Ponadto należy zabezpieczyć je przed by nie uległy uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu. Zgodnie z art. 125A par. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dokumenty pracownika, w tym dotyczące czasu pracy i wynagrodzenia za pracę, archiwizuje się przez okres 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego stosunku pracy u danego płatnika. Na podstawie tych dokumentów ZUS precyzuje podstawę wymiaru emerytury lub renty. Jeżeli przedsiębiorstwo uległo likwidacji, to obowiązki w przechowaniu jest wstanie przejąć specjalnie stworzone do tego archiwum .