Umowy, które zawieramy z pracownikami czy kontrahentami dość często z czasem potrzebują zmian. W takim momencie należy sporządzić aneks. Jak zrobić to poprawnie? Co powinien zawierać aneks?

Do czego służy aneks?

Przede wszystkim zadaniem aneksu jest zmiana treści umowy na te, odpowiadające obu stronom po zmianach - możemy zwiększyć wartość kontraktu, wydłużyć czas trwania umowy, a także skorygować powstałe wcześniej błędy w umowie. Czyli przez sporządzenie aneksu, możemy:
  1. zmieniać postanowienia umowy,
  2. dodawać nowe postanowienia,
  3. uchylać postanowienia.
Nie ma ograniczonej liczby aneksów, które miałyby zostać sporządzone do umowy, również nie ma w tym względzie ograniczeń - możemy podpisać umowę z wynajmującym lokal na rok a potem w formie aneksu przedłużać czas trwania umowy i przy tym, nie jesteśmy zobowiązani sporządzać nowej umowy.

Co powinien zawierać aneks?

W aneksie należy umieścić następujące informacje:
  • jakiej umowy dotyczy (nr, data, miejsce jej podpisania),
  • stron umowy (aneksu),
  • przedmiot umowy oraz zmian, których dotyczy.
W pierwszej części umieszcza się dane dotyczące umowy, do której sporządzany jest aneks, następnie należy określić strony, które chcą je wprowadzić. Najważniejszym elementem jest część w której opisane zostaną zmiany, jakie aneks wprowadza do umowy. W celu np. zmian postanowień jednego z paragrafów, czy punktów należy wskazać np. “strony zgodnie ustalają, iż miesięczny czynsz za najem określony w § 2 w kwocie 1000 zł, ulega zmianie na 1100 zł.” Warto na końcu aneksu dodać adnotację, że pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie, bądź pozostają bez zmian. Pamiętaj! Aneks wymaga podpisu obu stron umowy!   aneks do umowy aneks do umowy