Umowa agencyjna polega na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz zleceniodawcy albo do zawierania ich w jego imieniu, a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa agencyjna jest jedną z umów freelancera - przeczytaj więcej na ten temat!

Umowa agencyjna

Definicja  umowy agencyjnej jest zawarta w art. 758-7649  Kodeksu cywilnego.
§ 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. § 2. Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz do odbierania dla niego oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie.
Umowa agencyjna jest równocześnie traktatem o świadczeniu usług, takich jak szukanie klienta czy spotkania i prowadzenie rokowań z potencjalnymi klientami. Obie te czynności mają być wykonywane przez agenta.

Obowiązki stron w przypadku zawarcia umowy agencyjnej

Do zakresu obowiązków po stronie agenta należą:
  • przekazywanie wszystkich informacji mających znaczenie dla zleceniodawcy,
  • zachowanie lojalności wobec zleceniodawcy,
  • podejmowanie czynności potrzebnych do ochrony praw zleceniodawcy,
  • przestrzeganie wskazówek zleceniodawcy, które będą uzasadnione w zależności od powstałej sytuacji.
Do zakresu obowiązków po stronie zleceniodawcy należą
  • lojalność wobec agenta,
  • zawiadomienie w odpowiednim czasie o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o niewykonaniu umowy, przy której agent pośredniczył lub którą zawarł w imieniu zleceniodawcy,
  • przekazywanie agentowi dokumentów i informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy,
  • zawiadomienie agenta  w odpowiednim czasie o tym, że liczba umów, których zawarcie przewiduje, lub wartość ich przedmiotu będzie znacznie niższa niż ta, której agent mógłby się spodziewać.

Dochodzenie swoich praw - umowa agencyjna

W przypadku powstania między stronami umowy konfliktu, agent i zleceniodawca mogą dochodzić swoich spraw w sądzie gospodarczym. Proces może trwać maksymalnie 3 miesiące. Jednak przed wniesieniem sprawy na drogę sądową, należy wezwać jedną ze stron sporu do spełnienia żądanie (wezwanie należy zawrzeć w pozwie). Jeśli któraś ze stron otrzymała takie żądanie, należy odpowiedzieć nadawcy w ciągu 14 dni od otrzymania. Sytuację próbuje się załagodzić rokowaniami między zleceniodawcą a agentem, jeśli one nie przyniosą skutku - otwiera się sprawę w sądzie.