Przyjęcie i wydanie magazynowe musi być realizowane przy użyciu odpowiedniej dokumentacji. Jak zatem powinny wyglądać prawidłowo sporządzone dokumenty magazynowe?

Ruchy w magazynie urzeczywistniane są za pomocą dokumentów:

 • Wydania zewnętrznego - dokument Wz
 • Rozchodu wewnętrznego - dokument Rw
 • Zmiany lokalizacji - dokument Zl
 • Przyjęcia zewnętrznego - dokument Pz
 • Przychodu wewnętrznego - dokument Pw

Przyjęcie magazynowe

Przyjęcia magazynowego dokonuje się poprzez wystawienie dokumentu Pz. Powinien on posiadać takie dane jak:

 • dane firmy przyjmującej na magazyn i dane osoby/firmy dostarczającej towar
 • ilość towaru dostarczonego i ilość towaru przyjętego
 • jaka jest cena jednostkowa towaru
 • bieżący numer dokumentu
 • skąd pochodzi towar
 • podpis osoby zatwierdzającej dokumentację
 • przeznaczenie towaru
 • podpis osoby , która przyjmuje towar
 • datę sporządzenia dokumentu i datę przyjęcia towaru na magazynowa
 • podpis osoby , która dostarcza towar
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
 • jaka jest łączna wartość przyjętego towaru
 • rodzaj transportu towaru
 • jednostkę miary
Ponadto, dokument Pz musi być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach - jeden pozostaje w magazynie, a drugi przekazywany jest do księgowości. Przeważnie przedsiębiorcy korzystają z papierowych druczków Pz, można jednak skorzystać także ze specjalistycznego programu magazynowego.

Wydanie magazynowe

Wydanie towaru powinno być odpowiednio udokumentowane. W tym celu sporządza się dokument Wz. Musi on posiadać takie informacje jak:

 • cenę jednostkową
 • podpis osoby wydającej towar
 • podpis osoby zatwierdzającej dokumentacja
 • unikatowy numer dokumentu
 • łączną wartość towaru
 • podpis osoby odbierającej towar
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
 • ilość
 • jednostkę miary
 • dane firmy wydającej towar z magazynu i dane osoby/firmy, której towar jest wydawany
 • datę wystawienia dokumentu oraz datę wydania towaru
Co ważne, dokument Wz trzeba sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach - jeden zostaje w magazynie, a drugi służy do celów księgowych.

Inne wyżej wymienione dokumenty służą do kontroli wewnętrznej magazynu. Obrazują zmiany lokalizacji towarów oraz zmiany ilościowe towarów po ewentualnej ich przeróbce.