employeeDo kategorii małych podatników możemy zaliczyć osoby spełniające jedne z wymagań: - prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (wyjątkiem jest komis) - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (brutto) nie przekroczyła w 2012 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro - wartość sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w 2012 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro W sytuacji gdy nabywamy towary lub usługi, które mają oznaczenie faktura VAT metoda kasowa, płatnik podatku może obniżyć sobie kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną na tym dokumencie, w którym uiścił część należności na rzecz małego podatnika. Otrzymane dokumenty tego typu wpisujemy tradycyjnie do rejestru VAT i do KPiR. Faktura VAT koniecznie musi mieć napis Faktura VAT metoda kasowa. Wpływa to bowiem na sposób odliczania podatku VAT. Kiedy ujmujemy wydatek za zakup towaru Małego Podatnika. 'Dokonałam zakupu towaru, który został udokumentowany fakturą VAT metoda kasowa. Kiedy powinnam ująć wydatek za nabycie tego towaru w księdze podatkowej? Pragnę nadmienić, że prowadzę podatkową księgę rozchodów i przychodów.' Koszt poniesiony na zakup towaru handlowych powinien być zawarty w podatkowej księdze zaraz po otrzymaniu zakupionego towaru, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu lub sprzedaży. Wszystkich obowiązuje ta zasada przy nabyciu produktu handlowego udokumentowanego fakturą VAT metoda kasowa. Gdy towar zostanie odebrany wraz z dowodem zakupu, czyli tutaj razem z fakturą VAT metoda kasowa, wpisu dokonujemy na podstawie faktury. W przypadku kiedy jednak towar jest dostarczony przed otrzymaniem faktury vat, sporządzamy w tym wypadku szczegółowy opis towaru i na tej podstawie dokonujemy wpisu w księdze podatkowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zakup produktu został udokumentowany specyfikacją kolportera – w tym przypadku nie musimy tworzyć szczegółowego opisu. Należy wiedzieć, że mali podatnicy, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń podatku VAT metoda kasowa zobowiązani są do wystawienia faktury VAT metoda kasowa. Faktura ta, w odróżnieniu do normalnej faktury VAT musi zawierać oznaczenie „FAKTURA VAT metoda kasowa” oraz okres płatności należności. Normalizuje to Ustawa § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie refundacji podatku niektórym płatnikom, zaliczkowego refundacji podatku, wystawiania faktur vat, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od produktów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798; ost. zm. w Dz. U. z 2007 r. nr 235, poz. 1735).
    Do małych podatników zaliczamy osoby:
  • prowadzące spółki maklerskie, administrować funduszami powierniczymi, będący pełnomocnikami, podwykonawcami lub innymi osobami świadczącymi podobne usługi, w odróżnieniu od komisu - jeśli cena prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro,
  • u których wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty ( w złotych ) równowartej 1 200 000 euro w poprzednim roku podatkowym
Warto wiedzieć, iż przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro publikowanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego(w przybliżeniu do 1.000 zł). Wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475; ost. zm. w Dz. U. z 2007 r. nr 140, poz. 988) faktura VAT metoda kasowa jest dowodem, dzięki któremu płatnik może zapisać w podatkowej księdze zakup poszczególnych towarów handlowych. Reguły ewidencji są identyczne jak w przypadku ”zwykłych” faktur vat. Istotną sprawą jest wyróżnik faktury jako „FAKTURA VAT metoda kasowa” . Ma to wpływ bowiem na metodę odliczania podatku. W przypadku kiedy kupujemy towary lub też usługi, które udokumentowane są jako faktury VAT metoda kasowa, płatnik może zredukować sobie kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną na tej fakturze, w którym rozliczyć część wydatków na rzecz małego podatnika, m.in. takiego, który rozlicza się metodą kasową lub rozliczyć w całości należność na rzecz małego podatnika płacącego metodą kasową. Stosuje się tą metodę, gdy mija 180 dzień od dnia dostarczenia towaru lub realizacji usługi. Naturalnie mowa jest o rozliczeniu miesięcznym. Zobacz też:
kod tytułu ubezpieczenia zus jak obliczyć podatek dochodowy ubezpieczenia społeczne