Izba skarbowa jest instytucją o charakterze pomocniczym dla aparatu podatkowego i nadzorującym, jakim jest dyrektor izby skarbowej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roki o administracji rządowej w województwie (Dziennik Ustaw z 2001 roku Nr 80, poz. 872, z póź.zm.), dyrektor izby skarbowej jest jednym z organów administracji niezespolonej realizującym zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa, ale pozostającym poza zasięgiem władzy wojewody. Izby skarbowe podlegają wyłącznie ministrowi finansów.

Czym zajmują się izby skarbowe?

W świetle artykułu 5 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. Nr 106, poz. 489, z późn. zm.), do zakresu działania izb skarbowych należy:

  • nadzór nad urzędami skarbowymi
  • rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych
  • wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach
  • ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez ministra finansów
Z kolei, dyrektor izby skarbowej jest organem odpowiednim w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji organów podatkowych pierwszej instancji i wznowienia postępowania. Jest również organem odwoławczym od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej , a także organem nadzoru i organem odwoławczym od orzeczeń wydawanych przez naczelników urzędów skarbowych działających jako organy egzekucyjne. Wynika to z treści artykułu 26 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej ( Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, ze zm.).