Każdy pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia, odprowadzania należnych składek ubezpieczeniowych za każdego pracownika oraz uiszczania zaliczki na PIT z każdej wypłaty. Jak zatem dobrze prowadzić kadry w działalności gospodarczej?

Kadry to jeden z najbardziej znaczących działów w księgowości przedsiębiorstwa, które zatrudniają dużą liczbę osób. W nich obliczane są wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe i zaliczki na pit. Tworzone są z dokumentów przedstawiających wszelkie niezbędne, w celach naliczenia wynagrodzenia netto, składkowych i podatkowych, informacje umożliwiające wyliczenia, które posłużą do stworzenia rocznych deklaracji podatkowych i składkowych. Do najważniejszych dokumentów kadrowych należy kartoteka wynagrodzeń, składająca się z listy płac pracowników.

Kartoteka wynagrodzeń powinna zawierać takie informacje jak:

 • dane o zatrudnieniu ( data zawarcia, rodzaj umowy, ewentualna data zakończenia umowy)
 • dane osobowe pracownika (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, NIP, imię ojca, drugie imię, imię matki, rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer dokumentu tożsamości, nazwisko rodowe)
 • dane adresowe pracownika ( poczta, miejscowość, numer domu, ulica, kraj, województwo, powiat, numer mieszkania, telefon, kod pocztowy, gmina)
 • dane o wynagrodzeniu ( dodatki, premia, nagrody, płaca zasadnicza i inne)

Lista płac

To dokument księgowy, stosowany w rachunkowości, potwierdzający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników, wraz ze wszystkimi obowiązującymi składkami odprowadzanymi zarówno przez pracowników, jak i pracodawcę. Musi ona zawierać pewne stałe elementy, czyli:

 • zapis o wysokości wymiaru podstawy
 • zapis o zwolnieniach chorobowych za dany miesiąc
 • zapis o wynagrodzeniu netto i brutto
 • zapis o przyznanych premiach
 • zapis o przyznanych nagrodach
 • zapis o wysokości odprowadzonych składek ZUS-owskich
 • nazwę pracodawcy
 • wykaz nadgodzin
 • zapis o wysokości zaliczki na pit
 • nr stron
 • datę wystawienia
 • miesiąc, którego dotyczy
 • zapis o ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu
 • zapis o przyznanych prowizjach
 • oznaczenie albo nazwę listy płac
 • podpisy osoby sporządzającej i akceptującej