Piled polish banknotes and scattered polish coins.Każdy przedsiębiorca musi odprowadzać do urzędu skarbowego comiesięczny, bądź cokwartalny podatek. Musi także odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników. Ile kosztuje prowadzenie firmy? Składki na ubezpieczenia społeczne Każda firma, zatrudniająca pracowników, musi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca uiścić za każdą zatrudnioną osobę składki ZUS. W 2011 roku wynoszą one kolejno:
 • ubezpieczenie zdrowotne - 9,00proc. podstawy wymiaru
 • ubezpieczenia rentowe - 8,00proc. podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie chorobowe - 2,45proc. podstawy wymiaru
 • Fundusz Pracy - 2,45proc. podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie emerytalne - 19,52proc. podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67proc. do 3,33proc. podstawy wymiaru
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10proc. podstawy wymiaru
Dodatkowo, składki ZUS muszą być także odprowadzone za każdego przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą. Należy tego dokonać do 10 dnia miesiąca (w przypadku przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników) lub w terminie do 15 dnia każdego miesiąca ( w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników). W 2013 roku wynoszą one następująco:
 • minimalna składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 54,58 zł
 • minimalna składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 43 zł
 • minimalna składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 178,22 zł
 • minimalna składka na Fundusz Pracy wynosi 54,58 zł
 • minimalna składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 434,87 zł
Podatek dochodowy i VAT Każdy podatnik, dokonujący czynności opodatkowanej, zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT. W zależności od rodzaju przeprowadzonej transakcji, obowiązują stawki 23 procentowe, 8 procentowe i 5 procentowe od kwoty wyszczególnionej na fakturze. Obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru lub zakończenia świadczenia usługi ,bądź też z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż do 7 dnia od momentu wydania towaru. Inaczej jest w przypadku podatku dochodowego, każdy podatnik podlegający pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), zobowiązany jest do 20 dnia każdego miesiąca odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na poczet tego podatku. Ostateczne rozliczenie podatku dochodowego następuje natomiast w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego.