Jeśli masz już pomysł na własny interes, zobacz jak zakłada się działalność gospodarczą. Założenie firmy można przedstawić w paru krokach. Krok pierwszy - rejestracja firmy w urzędzie gminy lub urzędzie miasta Rejestracja nowej działalności gospodarczej następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza edg- 1 urzędzie samorządowym (gminnym lub miejskim). W myśl art. 27 pkt. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej , wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej powinien zawierać:
  • informacje o umowie spółki cywilnej, gdy takowa powstała
  • rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności
  • nr ewidencyjny PESEL oraz NIP przedsiębiorcy
  • nazwę firmy (w przypadku spółek w nazwie muszą być podane ich skróty, na przykład Sp. z o.o.)
  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania przedsiębiorcy
  • datę rozpoczęcia prowadzenia działalności
  • adres siedziby firmy i miejsce/a wykonywania działalności
  • informacje o współmałżonku/-ce i wspólnocie lub rozdzielności majątkowej
Krok drugi – NIP i REGON W ciągu 2 tygodni od uzyskania wpisu do EDG wystąpić należy do urzędu statystycznego, o zrobienie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. W ten sposób firmie przypisany zostaje indywidualny numer REGON. Trzeba również udać się do urzędu skarbowego i uzyskać w nim indywidualny, firmowy Numer Identyfikacji Podatkowej. Krok trzeci – ZUS Przyszły płatnik składek musi - nie później niż w okresie 7 dni, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej - zarejestrować się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek i osoba ubezpieczona. Zobacz też:
Skierowanie na badania lekarskie pracownika