Zgodnie przepisami prawa, wszystkie należności, również te wobec instytucji państwowych, ulegają przedawnieniu. Kiedy zatem nie trzeba płacić zobowiązań składkowych i podatkowych?

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przedawniają się po okresie dziesięciu lat, licząc od dnia, w którym konieczna była ich zapłata. Z kolei zobowiązania podatkowe względem skarbówki przedawniają się po okresie pięciu lat, licząc od dnia, w którym zobowiązania stały się konieczne do zapłaty. Należy jednakże pamiętać, że w niektórych przypadkach upływ terminu przedawnienia roszczeń może się wydłużyć. W tym czasie mogą bowiem wystąpić czynniki,powodujące zawieszenie albo przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Zawieszenie biegu przedawnienia
Zawieszenie biegu przedawnienia zazwyczaj związane jest z wieloma czynnikami. Może ono nastąpić poprzez:

  • postępowanie polubowne
  • zawarcie umowy odraczającej termin płatności składek albo rozkładającej spłatę należności składkowych na raty, na okres realizacji tej umowy
Zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń przyczynia się do wydłużenia okresu przedawnienia roszczeń o czas trwania postanowień umów polubownych. Jeśli dłużnik nadal spłaca zobowiązań, wówczas dalszy bieg przedawnienia liczony jest od dnia, w którym zadłużenie, zgodnie z warunkami postanowień polubownych, stało się konieczne do spłaty.

Przerwanie biegu przedawnienia
Przerwanie biegu przedawnienia powoduje powtórne naliczanie pełnego okresu przedawnienia roszczeń wobec dłużnika. W przypadku należności podatkowych i składkowych, bieg terminu przedawnienia może przerwać ogłoszenie bankructwa działalności gospodarczej, która jest dłużnikiem.

Gdy miną okres przedawnienia roszczeń, każdy dłużnik ma prawo uchylić się od spłaty zaległości wobec wierzyciela. Musi jednakże dowieść przed sądem, że owy okres minął.