Niedawno Ministerstwo Finansów wysunęło propozycję modyfikacji związanych z systemem podatkowym . Celem reformy jest likwidacja ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej i zastąpienie ich ryczałtem VAT. Ministerstwo finansów obiecuje, że rozwiązanie takie ma wynagradzać podatnikom, którzy obecnie korzystają z uproszczonych form opodatkowania w podatku dochodowym, utratę zdolności rozliczania się w sposób nie wymuszający płacenia większej kwoty . Wprowadzając ryczałt VAT Ministerstwo Finansów dąży do uproszczenia sposobów rozliczania podatku VAT w sektorze małych podatników. Główną zmianą będzie zniesienie obowiązku używania kasy fiskalnej. Ryczałt VAT, jak informuje ministerstwo finasów, będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy działają na własny rachunek a koszt przychodów z działalności w ubiegłym roku podatkowym nie była wyższa od kwo ty 35 000 euro. Kolejnym ograniczeniem tej ustawy jest zawężona grupa odprowadzająca podatki, która spełnia podane wymagania. Z tej formy rozliczania nie może skorzystać włąściciel firmy, który kieruje swoje usługi do firm będących płatnikiem VAT. Należy liczyć się z tym, że nawet jednorazowe rozliczenie się w niepożądanym systemie sprawia, że nie możemy skorzystać z tej formy opodatkowania . O zmianie formy co do rozliczania podatku VAT będzie trzeba poinformować na odpowiednim formularzu, przypuszczalnie nowym druku VAT-R naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, od którego podatnik będzie stosował ryczałt .

Stawki Ryczałtu VAT

Według informacji z Ministerstwa Finansów stawki ryczałtu VAT będą wynosiły odpowiednio 200 i 500 zł w związku z działalnością jaką wykonuje płatnik. Jednak nie są one stałe i będą zwiększać się proporcjonalnie do liczby osób, które podatnik będzie zatrudniał . Tak samo jak w sytuacji rozliczania karty podatkowej. Jeśli zatrudniona będzie 1 osoba to ryczałt podniesie się o 20 proc. Kiedy zatrudnione będą już 2 osoby , ryczałt podniesie się do 40 proc. Takie rozwiązanie może doprowadzić do utajenia liczby pracowników dodatkowo pracujących przez przedsiębiorcę .

Najkrótszy okres wyboru sposobu opodatkowania Ryczałtem VAT

W momencie kiedy podatnik wybierze tą formę rozliczania się będzie mógł z niej sam zrezygnować dopiero po dwóch latach (czyli 8 kwartałach) . Gdy zaniechamy rozliczania się ryczałtem to znowu jesteśmy zmuszeni poinformować naczelnika urzędu skarbowego. Skoro wiemy, że przedsiębiorca nie może swoich usług kierować do firm rozliczających się za pomocą VAT w zanadrzu uzyskaliśmy możliwość szybszej rezygnacji.

Zobowiązania podatnika Ryczałtu VAT

Wszyscy którzy wybrali sposób rozliczania się ryczałtem VAT będą musiały:
  • uzupełniania na bieżąco dziennej ewidencji obrotów
  • składania kwartalnej skróconej deklaracji podatkowej
  • odprowadzania podatku do 25 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, za który odprowadzany będzie ryczałt.

Z powrotem na ryczałt VAT

Podatnik, który z powodu nie przestrzegania zasad utracił prawo do bycia płatnikiem ryczałtu VAT lub sam od niej odstąpił, będzie mógł powrócić dopiero po upływie 3 lat. Zobacz też:
z 3b zaliczki na podatek dochodowy vat zz