Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców stanowi przychód w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten pozyskiwany jest na podstawie zawartej umowy, z zastrzeżeniem, że płatność za wykonane zlecenia ustalona] została kwotowo-miesięcznie, kwotowo-godzinowo albo akordowo, czy prowizyjnie. W przypadku, gdy nie ma kwoty ustalonej, musi się zaświadczyć sumę wyższą niż najmniejsze średnie wynagrodzenie. Stosując się do tych zasad oblicza się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie mają prawa być wyższe niż 30-krotność przeciętnego miesięcznego dochodu za rok poprzedni. Z kolei składka na ubezpieczenie chorobowe nie może być wyższa niż 250 procent przeciętnego miesięcznego dochodu. Ubezpieczenie wypadkowe nie podlega żadnym limitom. Zleceniodawca musi wypłacać ekwiwalent pieniężny zleceniobiorcy, jeśli korzystał on podczas wykonywaniu pracy na cele zleceniodawcy ze swoich sprzętów. Zleceniobiorca ma też prawo otrzymywać kupony obiadowe. Gdy ich wartość nie nie jest wyższa niż 190 zł miesięcznie, nie nalicza się składek. Natomiast gdy ta suma zostanie przekroczona, nadwyżka podlega naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku podróży służbowej zleceniobiorcy, zwrot za nocleg i kwota dziennej diety nie podlegają ubezpieczeniom ZUS. Zobacz też:
kalkulator umowa o pracę piramida maslowa