W naszym kraju sporządzono podział, podług których przypisane są działalności gospodarcze, konstrukcje budowlane, towary oraz usługi. Do tych najczęściej stosowanych należą PKWiU, KOB, PKD. Typologie stworzone zostały na potrzeby badań statystycznych. Używane są do zbierania i przetwarzania zebranych informacji odnoszących się do ilości, rodzajów i zasobów podmiotów gospodarczych, wyrobów, obiektów budowlanych oraz oferowanych usług . Ponadto, wszystkie typologie zostały skonstruowane na bazie unijnych wytycznych i tworzą z nimi jednolitą całość. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - zwana PKWiU Zgodnie z tym podziałem każdy wyrób i usługa jest jest przyporządkowana do konkretnego kodu cyfrowego. Wcielona została Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. Nr 207, poz 1293, z późniejszymi zmianami) do zastosowania w ewidencji, dokumentacji, rachunkowości, statystyce, a także w urzędowych rejestrach i strukturach informacyjnych administracji publicznej. Polska Klasyfikacja Działalności - zwana PKD , powstała w 2007 roku. Odnosi się do wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych - zwana KOB lub POKB, wyznacza określony wykaz budynków, rozumianych jako towary ostateczne działalności budowlanej. Podział ustala nazwy, symbole, zakres indywidualnych zbiorów klasyfikacyjnych na czterech poziomach: sekcji, działów, grup i klas. Jest w pełni zintegrowana z ogólnounijną klasyfikacją konstrukcji budowlanych. Typologia ta służy statystykom konstrukcji budowlanych, przygotowywania raportów budowlanych, rejestrów budowli i mieszkań, określenia cen budynków jak również rachunków naszego państwa. Zobacz też:
Kwota zmniejszająca podatek