Służba celna jest jedną ze struktur aparatu skarbowego. Tworzy ona jedność z izbami celnymi, urzędami celnymi oraz oddziałami celnymi, którymi dowodzi Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego, Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier oraz Departament Polityki Celnej. Do składników kontroli celnej zaliczają się oprócz tego laboratoria celne. Najmniejszymi elementami organizacyjnymi aparatu celnego są oddziały celne. Najważniejszymi obowiązkami tych jednostek organizacyjnych jest obsługa granic karaju oraz kontrola nad cyklicznością ustaleń akcyzowych i celnych. Podmiotami organizacji państwowej o zakresie lokalnym, które pełnią bezpośrednią [kontrolę|inspekcję|lustracje} nad prawidłowością działaniem oddziałów celnych są urzędy celne. Izby celne pełnią wiele funkcji o charakterze fiskalnym, kontrolnym i ochronnym. Nie wliczając realizacji zadań określonych przepisami prawa celnego pełnią również inspekcję nad urzędami celnymi i oddziałami celnymi. Na ich czele stoi dyrektor izby celnej, który powoływany jest przez ministra finansów. Nadzór nad wszelkimi procedurami zachodzącymi w w każdym podmiocie organizycyjnym całego systemu aparatury skarbowej pełni minister finansów.