Leasing jest innowacyjną i efektywną ekonomicznie formą pozyskiwania zewnętrznego źródła finansowania, nie wymagającą dokładania dużych środków własnych. Na czym dokładnie on polega?

Istotną cechą leasingu jest to, że przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast, leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe, wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Stwarza on możliwość wliczenie całego, uiszczanego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Co podlega pod umowę leasingową?

Przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma albo nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym. W rachunkowości przedsiębiorstw tą definicją określa się środek trwały, t.j.:

  • środki transportu kołowego: samochody ciężarowe, osobowe, specjalne, dostawcze
  • maszyny: sprzęt budowlany, linie technologiczne, dźwigi
  • nieruchomości: budynki przemysłowe, biurowce
  • statki, samoloty
  • sprzęt biurowy: meble, kserokopiarki, komputery

Umowa leasingowa

W zawieranych umowach leasingu należy wyróżnić kilka głównych składowych, kształtujących wartość usługi leasingowej:

  • Rata leasingowa (czynsz leasingowy) - jest to wyrażona w pieniądzu opłata za użytkowanie przedmiotu leasingu
  • Prowizja (koszty manipulacyjne) - opłaty manipulacyjne mają pokryć koszty obsługi transakcji w ustalonej wielkości procentowej, w stosunku do wartości leasingowanego środka trwałego
  • Depozyt gwarancyjny - są to przeważnie miesięczne opłaty, nie podlegające fakturowaniu, przeznaczone na pokrycie ewentualnych zobowiązań wynikających z umowy. Depozyt po zakończonej umowie jest zwracany klientowi albo zaliczany na poczet płatności ostatnich rat albo wysokiego wykupu.
  • Opłata wstępna (czynsz inicjalny) -jest to opłata uiszczana w momencie zawierania umowy leasingu, stanowiąca część wartości leasingowej przedmiotu, zwykle 10 procent
  • Opłata końcowa (opcja wykupu)- inaczej jest, to cena sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy