Umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy na czas określony i zawiera się ją np., gdy inny pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim czy na urlopie macierzyńskim. Przeczytaj, czym charakteryzuje się taka umowa i jakie są jej wady i zalety.   Umowa o zastępstwo - elementy Warunek zawarcia umowy na zastępstwo został określony w artykule 25 Kodeksu pracy, jest to konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Osoba, która będzie zastępować pracownika powinna być zatrudniona na takich samych warunkach, jak zastępowany pracownik, w szczególności obejmować taki sam rodzaj pracy. Zastosowanie innych warunków może zajść tylko w uzasadnionych niedyskryminujących przypadkach. Przy zatrudnianiu pracownika na zastępstwo powinien zostać wskazany czas trwania tego stosunku pracy, ponieważ jest to rodzaj umowy na czas określony. Niekiedy jednak wskazanie konkretnego dnia jego powrotu do pracy może być niemożliwe. W sytuacji, gdy nieobecność pracownika spowodowana jest urlopem wypoczynkowym, termin powrotu został podany pracodawcy, ale jeżeli zastępowany pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym, może się to okazać trudne do określenia. Najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie w umowie, że stosunek pracy zostaje zawarty na czas nieobecności zastępowanego pracownika, bez określania konkretnej daty. Umowa na zastępstwo - wady i zalety Zaletą umowy o pracę na zastępstwo jest automatyczne rozwiązanie jej z dniem powrotu zastępowanego pracownika. Dodatkowo Kodeks pracy w artykule 33,  przewiduje rozwiązanie takiej umowy za 3-dniowym wypowiedzeniem, co jest niemożliwe przy zwykłych umowach na czas określony. Umowa na zastępstwo jest korzystna w przypadku gdy zatrudniony pracownik nie sprawdza się na stanowisku pracy - pracodawca w ciągu 3 dni rozwiązuje z nim umowę i ma możliwość zatrudnienia kolejnego pracownika na zastępstwo. Umowy o zastępstwo nie można rozwiązać, jeżeli zastępca przebywa na zwolnieniu chorobowym lub jeżeli pracownica zastępująca jest w ciąży. Umowa rozwiązuje się w dniu powrotu pracownika zastępowanego, czyli w okresie czasu, na jaki była zawarta. Nie obowiązuje w tym przypadku ochrona zatrudnienia ciężarnej, dlatego też umowa na zastępstwo nie ulega przedłużeniu do czasu porodu. Umowa na zastępstwo pociąga za sobą konieczność skierowania pracownika na badania wstępne oraz przeprowadzenie szkolenia BHP. Dla pracodawcy jest to wydatek, co warto rozważyć przy zatrudnianiu pracownika na ten rodzaj umowy. Pracodawcę i pracownika zatrudnionego na zastępstwo obowiązują także wszystkie obowiązki regulowane przepisami prawa pracy.

Przeczytaj również, jak sporządzić aneks do umowy!