umowa o naprawę samochodu Umowa o naprawę samochodu nie jest konieczna przy zlecaniu reperacji pojazdu - dokonuje się ich często i osoby fizyczne nie czują potrzeby zawierania tego typu kontraktu. Inaczej jest w przypadku, gdy naprawę zleca przedsiębiorca - jemu bardziej zależy na udokumentowaniu wszelkich zlecanych napraw. Dlatego właśnie umowa o naprawę samochodu jest kontraktem zawieranym łownie przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Umowa o naprawę samochodu - charakterystyka

Umowa o naprawę samochodu jest umową dobrowolną, nieobowiązkową, a jej zawarcie wynika z dobrej woli stron i zasady swobody zawierania umów. Nie istnieje więc akt prawny ani inna regulacja, która precyzowałaby formę lub treść kontraktu. Jednak każda umowa, musi zawierać podstawowe informacje, która pozwalałyby zidentyfikować strony, datę i miejsce jej zawarcia, a  także przedmiot umowy - w tym przypadku to naprawa samochodu, jednak w umowie należy zawrzeć bardziej szczegółowe informacje na ten temat. Będzie to przydatne z jednej strony w dokumentowaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa, z drugiej natomiast - w ewentualnych celach dowodowych.  Umowa o naprawę samochodu nosi cechy umowy o zlecenia, dlatego będą się do niej stosować przepisy kodeksu cywilnego, regulujące ten rodzaj kontraktów.

Umowa o naprawę samochodu - oznaczenie stron

W takim   rodzaju kontraktu przedsiębiorca, czyli warsztat samochodowy, zobowiązuje się naprawić wskazany pojazd. Zamawiającym usługę naprawy samochodu jest natomiast klient, niezależnie od tego, czy prowadzi on działalność gospodarczą, czy nie. Oprócz oznaczenia stron poprzez podanie ich danych (imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa, adres, nr PESEL/wpisu do KRS/CEiDG, czasem także numer dokumentu lub pełnomocnictwa), przydatne jest także potwierdzenie kwalifikacji wykonującego zlecenie. Nie realizuje się to jednak w przedstawianiu dyplomów i certyfikatów i dokumentowanie tego w umowie, ale oświadczenie wykonującego zlecenie, że zarówno on, jak i inne osoby, uczestniczące w naprawie,  posiadają wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Jest to ważne przede wszystkim dla komfortu psychicznego osoby, oddającej samochód do naprawy.

Umowa o naprawę samochodu - oznaczenie przedmiotu umowy

W tym punkcie umowy o naprawę samochodu należy dokładnie podać dane, pozwalające na identyfikację naprawianego samochodu - marka, rok produkcji, model, pojemność silnika, numer rejestracyjny i kolor - a także rodzaj usterki i sposób, w jaki ma ona zostać naprawiona.

Umowa o naprawę samochodu - kosztorys i terminy

Osoba, zobowiązująca się  do dokonania naprawy, powinna dokonać wyceny części i robocizny, czyli określić koszt naprawy, który miałby ponieść zlecający. Najczęściej wycena ta ujęta w formę kosztorysu jest załączana do umowy w formie tabeli lub wykazu. Załącznikiem do umowy często jest także terminarz dokonywania naprawy i ostateczny termin, w którym zlecający powinien zgłosić się po auto. Niekiedy w tym punkcie umieszcza się też zapis o karze umownej, związanej z opóźnieniami w naprawie.

Umowa o naprawę samochodu - wynagrodzenie

Osobnym punktem umowy o naprawę samochodu jest wynagrodzenie. Powinno być ono rozbite na koszt materiałów i części zamiennych, których użył naprawiający samochód i opłatę za wykonanie reperacji, tzw. robociznę. Strony powinny określić termin dokonania wpłaty, a także uregulować kwestię ewentualnych kosztów dodatkowych i opóźnień w naprawie. Niekiedy ujmuje się także formę płatności - czy zlecający płaci gotówką czy przelewem.

Umowa o naprawę samochodu - data i miejsce zawarcia umowy i podpisy stron

Umowa o naprawę samochodu powinna zawierać także oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy i czytelne podpisy obu stron. Zobacz też:
przelicznik brutto