Umowę o pracę można podzielić na trzy niezależne, prawne etapy, takie jak podpisanie umowy o pracę, realizację postanowień umowy , a także wypowiedzenie umowy o pracę. Jak to wygląda ze strony formalnej?

Zawarcie umowy o pracę
Zgodnie z artykułem 29 KP, umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Nie znaczy to jednak, iż umowa ustna jest mniej ważna, niż pisemna. W wypadku niezachowania formy pisemnej, pracodawca zobowiązany jest potwierdzić pracownikowi na piśmie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od czasu rozpoczęcia zatrudnienia warunki oraz rodzaj umowy. Co więcej, z treści umowy o pracę jasno musi wynikać jakiego rodzaju umowę strony zawarły. Trzeba także określić warunki, na których została zawarta a w szczególności:

  • stanowisko pracy lub pełnioną funkcję, jeżeli są one wyodrębniane w strukturze organizacyjnej zakładu pracy (w jego regulaminie organizacyjnym)
  • miejsce pracy i miejsce jej wykonywania
  • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy
  • wykonywanego przez pracownika zawodu lub posiadanej specjalności
  • termin rozpoczęcia pracy

Realizacja postanowień umowy
Zarówno pracodawca, jak i pracownik, muszą przestrzegać warunki nie tylko podpisanej umowy o pracę, ale też przepisów Kodeksu pracy i BHP. Ewentualne zmiany w umowie trzeba sporządzić jako pisemne aneksy do umowy o pracę pod rygorem ich nieważności.

Rozwiązanie umowy o pracę
Zakończenie umowy o pracę jest możliwe tylko w formie pisemnej za potwierdzeniem jego odbioru (również drogą pocztową). Dodatkowo, trzeba zachować określony warunkami umowy okres wypowiedzenia. Standardowo dla umowy o pracę na czas nieokreślony ma zastosowanie trzydziestodniowy czas wypowiedzenia. W innych przypadkach zazwyczaj obowiązuje czternastodniowy okres wypowiedzenia, jeśli umowa pozwala na wcześniejsze jej rozwiązanie.