Umowa o praktykę jest regulowana przez ustawę z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich i ma na celu pomoc absolwentom w pozyskaniu doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.  

Kto może odbyć praktykę absolwencką?

W rozumieniu ustawy z 17 lipca 2009 r. praktykantem może zostać osoba, która w dniu rozpoczęcia praktyki absolwenckiej nie ukończyła 30. roku życia oraz ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Wynagrodzenie za praktykę absolwencką Praktyka absolwencka może odbywać się odpłatnie bądź nieodpłatnie. Rozwiązanie umowy o praktykę absolwencką odbywa się:
  • na piśmie, w każdym czasie w przypadku nieodpłatnej umowy o praktykę;
  • na piśmie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku odpłatnej praktyki absolwenckiej.
Ustawa reguluje również maksymalne miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o praktykę absolwencką, które nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Co powinna zawierać umowa o praktykę absolwencką?

Umowa o praktykę absolwencką powinna zostać sporządzona na piśmie i zawierać w szczególności:
  • rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma nabywać doświadczenie i umiejętności praktyczne;
  • okres trwania praktyki;
  • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki;
  • wysokość wynagrodzenia, jeśli praktyka będzie wykonywana odpłatnie
Umowa o praktykę absolwencką zawarta między praktykantem i przyjmującym na praktyki nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej oraz nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Podmiot przyjmujący na praktyki powinien zapewnić praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej uzależnione od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaną praktyką.

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Podmiot przyjmujący na praktyki ma obowiązek na prośbę praktykanta wydać zaświadczenie o odbyciu praktyki w formie pisemnej z wyszczególnieniem rodzaju wykonywanej pracy i umiejętności zdobytych w czasie odbywania praktyk.