umowa sponsoringu

Sponsoring to popularna zwłaszcza wśród dużych przedsiębiorstw forma reklamowania marki. Ma bardzo szerokie zastosowanie - można sponsorować zarówno działalność pojedynczych osób, jak i wydarzenia kulturalne, artystyczne i sportowe. Jako że instytucja sponsoringu nie jest  bezpośrednio uregulowana w żadnym  akcie prawnym, strony powinny zawrzeć w umowie sponsoringu wszystkie założenia tego stosunku.

Umowa sponsoringu - charakterystyka

Jak zostało już wspomniane, umowa sponsoringu należy do kategorii umów nienazwanych i wymogi nie są ściśle określone w żadnej ustawie ani kodeksie. Stosuje się jednak do niej przepisy, odnoszące się do zawierania umów wzajemnych, umowy zlecenia,  a także umowy o świadczenie usług reklamowych. W zależności od tego, jakiego rodzaju działań dotyczy umowa sponsorska, może także zawierać elementy umowy o przeniesienie praw autorskich lub umowy licencyjnej. Umowa sponsorska jest wzajemna (bo obie strony zobowiązują się do określonych działań), i zazwyczaj odpłatna (bo jedna ze stron zdobywa w ten sposób jakieś korzyści majątkowe).

Po pierwsze  - oznaczenie stron

W zależności od rodzaju umowy sponsoringu jej stronami mogą być rożne podmioty. Sponsorem może być  zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, a także jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Oznacza to, że może to być zarówno przedsiębiorca, jak i osoba nim nie będąca. Zazwyczaj jest przedsiębiorstwo, grupa kapitałowa lub osoba fizyczna, posiadająca środki, pozwalające na finansowanie osoby lub imprezy. Drugą stroną umowy może być natomiast osoba fizyczna - sportowiec, artysta lub ktoś zajmujący się inną działalnością, rozpoznawalny i cieszący się popularnością. Umowę sponsorską może też zawierać grupa takich osób, stowarzyszenie, fundacja,  organizator wydarzenia publicznego o charakterze sportowym (na przykład World Games) lub artystycznym (Festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty). Prawo nakłada jednak na strony umowy pewne ograniczenia. Przykładem może być finansowanie audycji i innych przekazów - zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji ich sponsorami  nie mogą być  partie polityczne, czy związki zawodowe lub osoby prawne zajmujące się produkcją wyrobów tytoniowych. Strony muszą być jednak oznaczone w umowie w sposób pozwalający na ich identyfikowanie - muszą się w niej znaleźć dane obu stron, adres zamieszkania lub siedziby, nr PESEL lub REGON, także wszelkie wpisy do rejestrów. Strony są w umowie nazywane Sponsorem i Sponsorującym.

Po drugie - przedmiot umowy

Przedmiotem umowy sponsoringu są wskazane w kontrakcie świadczenia obu stron. Sponsor zobowiązuje się dostarczać sponsorowanemu korzyści majątkowych, pieniężnych lub rzeczowych. Zazwyczaj zarówno pieniądze, jak i przedmioty, jakie sponsorowany dostaje od sponsora, związane są z prowadzoną przez niego działalnością, jednak nie zawsze tak się dzieje. Przeanalizować to można na przykładzie klubu piłkarskiego FC Barcelona. Sponsorami drużyny są między innymi  firma, produkująca sprzęt sportowy -Nike i  producent samochodów - Audi. Zawodnicy co roku otrzymują od Nike klubowe stroje, w których grają przez cały sezon. Audi z kolei podarowało każdemu graczowi z podstawowego składu wybrany przez niego samochód marki Audi do prywatnego użytku.  Sponsorzy finansują też wiele aspektów działalności finansowanego, na przykład wyjazdy na zawody międzynarodowe. Do obowiązków sponsorowanego należy z kolei reprezentowanie i budowanie marki sponsora, a także unikanie działań, które mogłyby do niego zrazić. Mogą być one realizowane w różny sposób: sponsorowany może w trakcie wykonywania działalności mieć na sobie logo sponsora (na przykład logo Nike na klubowych strojach FC Barcelony), występować w reklamach sponsora (na przykład Leo Messi  i Didier Drogba w reklamie linii lotniczych) lub brać udział w eventach, firmowanych przez sponsora (na przykład trening, prowadzony przez Michała Materlę  na promocji marki Allview). Ważne jest jednak, by dokładnie opisać zakres obowiązków obu stron - pozwoli to uniknąć sporów.

Po trzecie - obowiązki sponsora

Najważniejszymi obowiązkami sponsora są:
  • wykonywanie świadczenia, do którego zobowiązał się w umowie,
  • niesponsorowanie podobnych przedsięwzięć w tym samym czasie (jeżeli strony tak ustaliły),
  • zachowanie informacji o sponsorowanym w tajemnicy.

Po czwarte - obowiązki sponsorowanego

Sponsorowany zobowiązuje się natomiast do:
  • ujawnienia sponsora w sposób, który uzgodniły strony,
  • wykonywania obowiązków, uzgodnionych przez strony w umowie,
  • dbania o wizerunek sponsora,
  • zachowania lojalności (jeśli strony tak ustaliły).

Po piąte - wynagrodzenie

Wynagrodzenie powinno być określone w umowie razem ze wskazaniem czasu trwania umowy oraz jej charakteru (jedno- lub wielorazowe działania promocyjne). Jeżeli wypłacenie wynagrodzenia zależy od wykonania przez sponsorowanego jakichś czynności, należy je wskazać w kontrakcie.

Po szóste - odstąpienie od umowy

Jeśli umowa sponsoringu zawarta jest na czas nieokreślony, stronom co do zasady nie przysługuje prawo odstąpienia od niej, zaś w przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony strony powinny wskazać termin wypowiedzenia. Można jednak zawrzeć w umowie klauzulę, zezwalającą stronom rozwiązać umowę w określonych sytuacjach i wskazać te okoliczności.

Po siódme - oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy i podpisy stron

Jak w każdej umowie, w umowie sponsorskiej powinny znaleźć się oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy, a także podpisy stron.