umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Ochrona danych osobowych to obecnie ważna kwestia, zaś umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych towarzyszy wielu innym umowom w obrocie gospodarczym - od umów o pracę, poprzez niektóre umowy konsumenckie, aż do umów dotyczących reklamy i promowania przedsiębiorstwa. Co powinien zawierać taki kontrakt?

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - charakterystyka

Jak zostało już wspomniane, umowa powierzenia przetwarzania danych jest elementem wielu stosunków gospodarczych. Jej zawarcie jest obowiązkiem, wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych. Ustawa ta wskazuje formę umowy - pod rygorem nieważności musi to być firma pisemna. Ustawa wskazuje też najważniejsze elementy takiego kontraktu - cel i zakres przetwarzania danych. Muszą być one precyzyjnie wskazane, zaś ich przekroczenie jest karane.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - strony i ich obowiązki

Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera administrator danych osobowych, czy każdy, kto decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Może to być właściciel danych (czyli podmiot, który przekazuje własne dane) lub ktoś, kto nimi zarządza (pojedynczo lub jako elementem bazy danych). jako, że zazwyczaj tego typu umowa towarzyszy   innemu kontraktowi, regulującemu jakiś stosunek gospodarczy, strony nazywa się Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą. Ważne jest, by w kontrakcie starannie oznaczyć strony umowy poprzez wskazanie ich danych - imion i nazwisk, adresów zamieszkania/siedziby, numeru PESEL/wpisu do rejestru przedsiębiorców. Co ważne, osoba powierzająca dane powinna się upewnić, czy zleceniobiorca spełnia wymagania, uregulowane w ustawie i rozporządzeniu MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia oraz systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych. Na podstawie kontraktu odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych rozkłada się na obie strony umowy.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - inne zapisy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zazwyczaj zawiera także oświadczenie zleceniodawcy (że jest on administratorem danych osobowych) i zleceniobiorcy (że spełnia on warunki wskazane zarówno przez ustawę, jak i rozporządzenie MSWiA), wskazuje sąd właściwy do rozstrzygania sporów, wynikających z kontraktu, a także określa formę ewentualnych zmian w umowie.