umowa o roboty budowlane Choć zapisy umowy o roboty budowlane nie są jedynymi, które obowiązują strony takiej umowy, zdecydowanie warto ją zawrzeć. Pozwoli to uporządkować najważniejsze założenia i harmonogram robót. Jak to ująć w kontrakcie? Podpowiadamy, co powinna zawierać umowa o roboty budowlane! Zobacz też: >> Badania lekarskie pracowników

Umowa o roboty budowlane - charakterystyka

 Umowa o roboty budowlane należy do kategorii umów nazwanych - sposób jej zawierania i formę regulują art. 647-658 kodeksu cywilnego. Musi być ona zawarta na piśmie.  Może nosić różne nazwy takie jak umowa o realizację inwestycji budowlanej, umowa o wykonanie budynku, umowa o wykonanie remontu budynku. Warto pamiętać, że strony umowy nie związane wyłącznie przepisami kontraktu, ale także przepisami ustawy - Prawo budowlane, prawa administracyjnego oraz projektem budowy i zasadami wiedzy w tej dziedzinie. Kontrakt ten reguluje wykonanie inwestycji, jaką jest budowa, przebudowa lub remont nieruchomości.

Umowa o roboty budowlane - strony

Jak w każdym kontrakcie, w umowie o roboty budowlane musi znaleźć się dokładne oznaczenie obu stron. Kodeks cywilny w żaden sposób nie ogranicza grona podmiotów, które mogą zawrzeć taką umowę, ale w praktyce zazwyczaj stronami umowy o roboty budowlane są  osoba fizyczna, zlecająca roboty budowlane przedsiębiorcy lub przedsiębiorca, zlecający je innej firmie. W umowie powinny być zaznaczone dokładnie ich dane - imię i nazwisko/ nazwa, adres zamieszkania/siedziby, numer dowodu tożsamości/PESEL/numer wpisu do rejestru przedsiębiorców. W całej umowie strony nazywa się inwestorem (zlecającym) i wykonawcą. Rodzajów wykonawców jednak może być kilka: generalny wykonawca (samodzielnie i bezpośrednio zajmuje się wykonaniem robót), główny wykonawca - czyli podmiot, który korzysta z pomocy innych wyspecjalizowanych podmiotów, czyli podwykonawców, z którymi wykonawca zobowiązane jest podpisać osobne umowy.

Umowa o roboty budowlane - przedmiot

Jak zostało już wspomniane wcześniej, przedmiotem umowy o roboty budowlane jest przeprowadzenie remontu, przebudowy lub budowy od fundamentów budynku. Ważne jest, by dokładnie zaznaczyć w umowie wszystkie elementy budowy, a także ewentualne wykończenia lub instalacje. Załącznikiem do umowy powinny być ponadto plany, specyfikacje i projekty, jakie wykonano w związku z projektowaniem budynku.

Umowa o roboty budowlane -  prawa i obowiązku stron

Prawa i obowiązki stron również powinny stanowić jedne z punktów umowy  roboty budowlane. Obowiązkami inwestora są przygotowanie robót, współdziałanie z wykonawcą, odebranie obiektu i zapłata wynagrodzenia, natomiast do jego praw należą kontrola sposobu spełnienia świadczenia i żądanie wykonania zobowiązania zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Z kolei wykonawca będzie miał obowiązek zabezpieczyć teren budowy, wykonać obiekt według wskazówek inwestora i oddać go w wyznaczonym terminie, może natomiast żądać wynagrodzenia i   podjęcia czynności związanych z przygotowaniem robót przez inwestora.

Umowa o roboty budowlane - terminy

Strony wskazują też w umowie terminy, między innymi:

  • termin przekazania terenu budowy,

  • termin rozpoczęcia robót przez wykonawcę,

  • termin zakończenia robót przez wykonawcę,

  • termin odbioru końcowego robót,

  • termin usunięcia wad wykrytych przy odbiorze, jeśli takie będą,

  • termin płatności wynagrodzenia.

Umowa o roboty budowlane - wynagrodzenie

Strony powinny również wskazać wysokość wynagrodzenia, czas i sposób jego płatności - między innymi to, czy będzie ono wypłacane w trakcie wykonywania robót czy w całości po ich zakończeniu. Także wszelkie zaliczki i potrącenia należy ująć w kontrakcie. Do umowy powinny być także dołączane wszelkie faktury i rachunki.