Umowa darowizny powinna zostać zawarta w formie pisemnej, jednak ustawodawca wyznaczy jako obowiązkową - formę aktu notarialnego - dla własności i użytkowania wieczystego nieruchomości, a także praw spółdzielczych. Pozostałe przedmioty darowizny mogą być przekazane na podstawie zwykłej pisemnej umowy darowizny.

Umowa darowizny - podstawa prawna

Umowa darowizny uregulowana została w art. 888 - 902 kodeksu cywilnego i polega na nieodpłatnym przekazaniu przez darczyńcę innej osobie - obdarowanej jakiegoś składnika majątku, bądź sumy pieniędzy, co prowadzi do wzbogacenia się osoby obdarowanej. Umowa darowizny powinna zostać zawarta w formie pisemnej, jednak ustawodawca wyznaczy jako obowiązkową - formę aktu notarialnego - dla własności i użytkowania wieczystego nieruchomości, a także praw spółdzielczych. Pozostałe przedmioty darowizny mogą być przekazane na podstawie zwykłej pisemnej umowy darowizny. Należy pamiętać, iż fakt otrzymania darowizny należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenia tego należy dokonać na druku SD-Z2. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przekazanie darowizny wymaga sporządzenia aktu notarialnego, wtedy zgłoszenia do US dokonuje notariusz. Umowa darowizny w swej konstrukcji jest bardzo prosta i sporządzenie jej nie powinno przysporzyć większych trudności.

Co powinna zawierać umowa darowizny?

  • miejsce i datę sporządzenia umowy,
  • oznaczenie stron (imię i nazwisko oraz adres darczyńcy i obdarowanego oraz numery seryjne dowodów tożsamości),
  • oznaczenie przedmiotu darowizny oraz oświadczenie darczyńcy, że przedmiot jest jego własnością i nie jest przedmiotem zastawu, zabezpieczenia etc.,
  • oświadczenie o darowiźnie i przyjęciu darowizny - darczyńca oświadcza, że przekazuje darowiznę, natomiast obdarowany, że ją przyjmuje,
  • określenie daty wykonania darowizny, jeśli nie została przekazana jednocześnie z podpisaniem umowy,
  • określenie strony, która ponosi koszty zawarcia umowy,
  • standardowe postanowienia końcowe - ilość sporządzonych egzemplarzy, regulacja umowy przepisami kodeksu cywilnego,
  • podpisy stron.
Ponadto, darczyńca może w umowie zawrzeć zobowiązanie obdarowanego, które ten będzie musiał zaakceptować przyjmując darowiznę.