Pojazdy, które są warte 3500zł i więcej, powinno się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym wpisać do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do użytkowania. Prowadzenie ewidencji jest bardzo ważne, bo na jego podstawie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych uznawanych za koszty pozyskania dochodu. Bazę dokonywania odpisów amortyzacyjnych rozstrzyga wartość początkowa pojazdu, a model jej wyznaczenia jest zależna od sposobu kupna pojazdu. Gdy pozyskanie dokonuje się przez zakup, to wartość początkowa samochodu stanowi cenę jego nabycia. W sytuacji, kiedy nie ma możliwości ustalenia ceny początkowej pojazdu, a jego nabycie miało miejsce przed prowadzeniem ewidencji, za wartość początkową uznaje się wartość z wyceny sporządzonej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych takiego pojazdu i stanu i poziomu jego zużycia. Jeżeli chodzi o nabycie pojazdu w drodze spadku za jego wartość początkową uznaje się wartość rynkową z dnia nabycia. W przypadku, gdy samochód jest współwłasnością podatnika, jego wartość początkowa ustalana jest na poziomie właściwym udziału podatnika we własności tego składnika majątku. Nie dotyczy to jednak w sytuacji majątku stanowiącego wspólnotę majątkową małżonków. Polecamy:
netto na brutto