W zamian za wypełnianie swoich obowiązków w dodatkowym wymiarze godzin, na pisemny wniosek zatrudnionego, szef ma sposobność udzielenia mu dnia wolnego od obowiązków służbowych, odpowiedni do ilości godzin, które określa się mianem nadliczbowych. Jednak, jeśli pracobiorca sam nie zaproponuje takiej rekompensaty, przedsiębiorca zobowiązany jest przydzielić mu wolne w wymiarze o połowę wyższym niż wskazywałaby na to ilość nadliczbowych godzin. Aczkolwiek ilość czasu pracy zatrudnionego będzie pomniejszony, to nie może stanowić przyczyny zmniejszenia należnej mu rekompensaty. Zobowiązując zatrudnionego do pracy w godzinach nadprogramowych, pracodawca nie może zapomnieć, nie tylko o rekompensacie finansowej czy godzinowej, ale również o przepisach, które wyraźnie dają prawo pracobiorcy do wypoczynku. Co więcej w myśl art. 151 par. 3, w roku kalendarzowym pracobiorca może przepracować nie więcej niż 150 godzin nadliczbowych. Przedsiębiorca, który nie przestrzega tego zapisu zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, nawet jeśli pracownik zgodził się na pracę ponad określoną przepisami liczbę godzin. Zobacz też:
Posiłki regeneracyjne