W toku wykonanej inspekcji i sprecyzowanych ustaleń kontroler inspekcji pracy ma prawo nałożyć karę grzywny , ogłosić decyzję, skierować sprawę do sądu, zastosować wystąpienie. Art. 37 par. 2 ustawy, zobowiązuje inspektora do poinformowania właściwego organu o naruszeniu przepisów czyli:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – o naruszeniu przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych
  • Urząd Kontroli Skarbowej – o naruszeniu przepisów prawa podatkowego
  • Policję albo Straż Graniczną – gdy doszło do złamania przepisów o cudzoziemcach

Kiedy w toku kontroli zauważone są wykroczenia polegające na naruszeniu zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., wizytator ma obowiązek skierować daną sprawę do sądu. Wówczas, kiedy uchybienia nie stanowią ciężkiego naruszenia przepisów i wobec tego nie wymuszają ogłoszenia decyzji czy też nałożenia grzywny, kontroler inspekcji pracy występuje o ich usunięcie. Dokument ten musi zawierać wnioski pokontrolne oraz ich wykładnię prawną.

Pracodawca zobligowany jest w terminie ustalonym w wystąpieniu, nie przekraczającym jednak 30 dni, zawiadomić odpowiedni organ Państwowej Inspekcji Pracy o terminie i sposobie wykonania wniosków pokontrolnych (art. 36 ust. 1-2 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy) . Pracodawca ma prawo odwołania się od ustaleń wizytatora inspekcji pracy . Musi zdążyć w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji.