Aby otworzyć działalność trzeba wypełnić formularz o wpis do ewidencji. Wniosek najlepiej dostarczyć do organu ewidencyjnego albo przesłać listem poleconym albo przesłać poprzez Internet. Organ ewidencyjny analizuje formalną treść druku i jeśli weryfikacja jest pozytywna, można kontynuować procedury. Gdy weryfikacja jest negatywna, przedsiębiorca zostaje zmuszony do poprawienia błędów w formularzu. Urząd gminy określa ostateczny okres uzupełnienia braków w formularzu. Jeżeli mimo nakazu wnioskodawca nie usunie braków formalnych w wyznaczonym czasie, zostanie wydana decyzja o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zapis albo zmiana zapisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje po chwili otrzymaniu przez organ druku. W ciągu następnych 3 dni organ ewidencyjny ma obowiązek przesłać informacje z druku do odpowiedniego naczelnika Urzędu Skarbowego, odpowiedniego Urzędu Statystycznego, stosownego oddziału ZUS albo KRUS. Dokumenty w formie papierowej i elektronicznej i wszystkie dokumenty ich dotyczące muszą być przechowywane przez termin 10 lat od daty wykonania wpisu. Jeżeli zgłoszenie modyfikacji danych albo uzupełnienia danych dotyczy nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenia dokonuje się w stosownym Urzędzie Skarbowym albo Urzędzie Statystycznym w celu REGON lub stosownym ZUS albo KRUS.