W ramach prowadzonej działalności, chciałbym dokonać zakupu samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W jaki sposób mam rozliczyć koszty leasingu w postaci opłaty wstępnej i raty leasingu?

Karol, Lublin

Dokonują zakupu samochodu osobowe na podstawie umowy leasingu operacyjnego, po wprowadzonych zmianach od 1 stycznia 2019 w ustawie o PIT należy liczyć się z pewnymi ograniczeniami. 

Koszty leasingu - ujęcie opłaty wstępnej i raty leasingu w kosztach firmy

Najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone zostały zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 4 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to :

  • limit dotyczący wydatków związanych z pojazdem, który wynosi:
    - 150 000 zł dla samochodów osobowych (w tym hybrydowych)
    - 225 000 zł dla samochodów elektrycznych;
  • limitu 75 % wartości wydatków związanych z eksploatacją pojazdu użytkowanego prywatnie i w działalności takich jak: zakup paliwa, naprawa samochodu jeżeli samochód wykorzystywany jest zarówno w działalności jak i prywatnie.

W ramach umowy leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć:

1. wstępną opłatę leasingową - wpłata na rzecz leasingodawcy musi nastąpić przed wydaniem samochodu do użytkowania. Otrzymany dokument za opłatę wstępną ujmuje się w Księdze Przychodu i Rozchodu jednorazowo w dacie wystawienia faktury.

Po wprowadzonych zmianach w ustawie o PIT, koszty leasingu można odliczyć w kosztach firmy w pełnej wartości, jeżeli wartość pojazdu nie przekracza :

  • 150 000 zł w przypadku samochodów osobowych lub
  • 225 000 zł w przypadku pojazdów elektrycznych.

Jeżeli wartość ta zostanie przekroczona , wówczas w kosztach znajdzie się kwota z przeliczenia: 150 000 / wartość samochodu x rata leasingowa
W przypadku samochodu elektrycznego zamiast wartości 150 000 należy przyjąć kwotę 225 000.

Przykład 1.

Pani Kasia korzysta ze zwolnienia z VAT i dokonała zakupu samochodu osobowego, na podstawie umowy leasingowej. Wartość pojazdu w umowie to 200 000 zł. 1 lutego 2019 roku otrzymała fakturę za opłatę wstępną w wysokości 20 000 zł. W jaki sposób powinno nastąpić ująć koszty leasingu przy opłacie wstępnej?
W związku z tym, że umowa leasingu została zawarta w 2019 roku, a wartość pojazdu przekracza kwotę 150 000 zł, pani Kasia ma obowiązek zastosować limit kosztów. Otrzymana fakturę za opłatę wstępną należy ująć w kosztach podatkowych jednorazowo z uwzględnieniem limitu 150 000 zł, czyli w wysokości 15 000 zł.

Obliczenia:
Współczynnik proporcji: 150 000 / 200 000 = 0,75
Wartość wydatku możliwa do ujęcia w kosztach: 0,75 x 20 000 = 15 000 zł
Dlatego też Pani Kasia w kosztach firmowych ma prawo ująć 15 000 zł. 

2. raty leasingowe - otrzymane faktury za raty dotyczące leasingu operacyjnego można ująć w kosztach firmy w pełnej wartości faktury, jeżeli wartość samochodu osobowego wykorzystywanego w firmie nie przekracza limitu wydatków 150 000 zł w przypadku samochodów spalinowych i elektrycznych 225 000 zł w przypadku samochodów hybrydowych). Jeżeli część raty leasingowej zawiera opłaty eksploatacyjne lub część odsetkową, wówczas:

  • opłaty eksploatacyjne (zakup paliwa, naprawa pojazdu) można ująć w kosztach działalności uwzględniając wprowadzony limit w wysokości 75% wartości podanej na fakturze.
  • natomiast część odsetkową można ująć w kosztach uzyskania przychodu w pełnej wartości