Wszyscy przedsiębiorcy mają prawo odliczyć podatek VAT od towarów i usług, które wykorzystywane są w celach opisanych w ustawie. Ogólna zasada odliczeń nie jest skomplikowana. Od sumy podatku za dany okres rozliczeniowy odejmuje się sumy podatku VAT uwzględnione na fakturach sprzedażowych. Cały szkopuł polega na tym, iż funkcjonuje mnóstwo wyjątków, w których odliczenie podatku nie jest możliwe. W myśl paragrafów ustawy o VAT, odliczenie podatku VAT jest bezprawne w przypadku:

  • paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, których łączna masa pojazdu nie przekracza 3 500 kg - z wyłączeniem pojazdów opisanych w artykule 86 ust. 4 pkt. 1-7 ustawy o podatku od towarów i usług
  • importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu, który ma siedzibę lub zarząd, miejsce zamieszkania na terytorium krajów uwzględnionych w załączniku nr 5 do Ustawy o podatku od towarów i usług
  • usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników, świadczących usługi przewozu osób
  • towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia podmiotowego albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków sporządzenia spisu z natury i zawiadomienia o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego albo też jeśli nastąpiło w wyniku darowizny czy nieodpłatnego świadczenia usługi