Nie wszyscy ci, którzy sprzedają towary lub usługi zmuszeni są korzystać z kasy rejestrującej - fiskalnej. Z grona podmiotów zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą wyłączone są bowiem niektóre działalności. Wpływ ma również wysokość obrotów sprzedażowych za cały rok podatkowy. Kiedy zatem kasa nie jest konieczna?

W myśl ustawy o VAT, każda działalność gospodarcza, sprzedająca towary lub usługi na rzecz osób fizycznych, nie posiadających działalności gospodarczej, rolników ryczałtowych oraz przedsiębiorstw dokonujących zakupów prywatnie – poza działalnością gospodarczą – zobligowana jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Od tej reguły istnieje jednak kilka wyjątków. Otóż, obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy:

  • nowo powstałych działalności gospodarcze, u których wartość obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. złotych
  • działalności gospodarczych, w których wartość obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. złotych
  • działalności gospodarczych, korzystających z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT

Dodatkowo, jeszcze do końca kwietnia br. roku, z obowiązku posiadania kasy fiskalnej zwalnia się:

  • czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 roku zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia
  • podatników, dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1797), jeżeli w 2010 roku udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w artykule 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwanej dalej 'ustawą', był wyższy niż 70 proc.
  • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
  • podatników, opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania w zakresie działalności wymienionej
Ponadto, jeszcze do końca kwietnia bieżącego roku, z obowiązku używania kas rejestrujących zwolnieni są też lekarze i prawnicy, sprzedający swoje usługi. Z kolei, na stałe z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych zwolnieni są adwokaci i radcowie prawni, którzy świadczą swoje usługi wyłącznie na rzecz innych działalności gospodarczych.