Działalność mieszana to prowadzenie działalności, która podlega, jak i nie podlega odliczeniu podatku VAT. Polega ona na tym, że każdy zakup należy zaklasyfikować do odpowiedniego rodzaju działalności, tzn. osobno do działalności podlegającej opodatkowaniu i osobno do zwolnionej z VAT. W przypadku jeżeli nie można wyodrębnić całości lub elementów sum, podatnik ma możliwość pomniejszyć sumę podatku należnego o taką część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Proporcję odpisania podatku od towarów i usług ustala się jako udział rocznego obrotu poprzez czynności, które umożliwiają obniżenia kwoty podatku należnego, w całym obrocie pozyskanym przez oba rodzaje prowadzonejdziałalności. Współczynnik proporcji odliczenia podatku od towarów i usług w określonym roku podatkowym określa się procentowo w stosunku rocznym. Do odliczania kwoty podatku od towarów i usług naliczonego bierze się pod uwagę współczynnik proporcji określony szacunkowo, według szacunkowego poziomu sprzedaży podlegającej opodatkowaniu i niepodlegającej. Wysokość tego wskaźnika wymaga natomiast zezwolenia naczelnika urzędu skarbowego najlepiej spisanego jako protokół.