Wierzyciele muszą sami egzekwować zaległe długi. Jeżeli robi się to w sposób nienależyty czy mało efektywny, trzeba liczyć się z możliwością przedawnienia. Niejednokrotnie też, to nieuczciwi kontrahenci, działają celowo i wymigują się od zapłaty należnych zobowiązań, korzystając z luk prawnych i nieznajomości prawa przez wierzycieli. W jaki sposób można zatem odzyskać swoje pieniądze? Kodeks Cywilny, w a szczególności art. 117 paragraf 2, mówi jasno, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia, przy czym zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Terminy przedawnienia roszczeń Główny czas, po którym egzekucja długów staje się niemożliwa, to 10 lat, liczonych od dnia, w którym powstał obowiązek wykonalności. Jednakże ze względu na różne rodzaje zobowiązań finansowych, czas przedawnienia roszczeń dla niektórych z nich został ustawowo skrócony do następujących terminów:
  • dla roszczeń przedsiębiorcy z tytułu zrealizowanej sprzedaży, przedawnienie następuje po okresie 2 lat, licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne
  • dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , a także dla roszczeń okresowych, przedawnienie następuje po okresie 3 lat, licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne
  • dla roszczeń z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej, przedawnienie następuje w okresie jednego roku, licząc od dnia, kiedy miała zostać podpisana umowa właściwa
  • dla roszczeń z tytułu umowy o dzieło, przedawnienie następuje po okresie 2 lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło oddanie dzieła, albo w którym powinno nastąpić oddanie działa
  • dla roszczeń z tytułu umowy przewozu osób lub mienia, przedawnienie następuje po okresie jednego roku, licząc od dnia, w którym należność stała się wymagalne lub od dnia, w którym nastąpił lub miał nastąpić przewóz
  • dla roszczeń wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie uszkodzonych rzeczy, jak również dla roszczeń najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na użytkowane rzeczy, przedawnienie następuje po okresie 1 roku, licząc od dnia, w którym zwrócone zostały dane rzeczy
  • dla roszczeń z tytułu weksli, przedawnienie następuje po okresie 3 lat (dla wystawcy weksla własnego) i jednego roku (dla indosantów), licząc od dnia płatności lub od dnia protestu
Jeśli nieuczciwy kontrahent, na rozprawy sądowej powoła się na przepis przedawniania roszczeń i dowiedzie, że ten termin minął, to zwrot wierzytelności będzie niemożliwy. Należy więc zakładać procesy sądowe wobec dłużników już po upływie sześciu miesięcy od terminu powstania zobowiązania finansowego. Zobacz też:
Podatek od umowy zlecenia