Umowa powierzenia samochodu służbowego Umowa powierzenia samochodu służbowego dotyczy powierzenia pracownikowi samochodu należącego do pracodawcy. Zawierana jest pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, a więc podmiotami pomiędzy, którymi wcześniej zawarta została umowa o pracę. Pracownika, któremu powierzono samochód służbowy obowiązuje odpowiedzialność materialna za szkodę w powierzonym mieniu.   Pracodawca nie ma obowiązku zawierania z pracownikiem umowy powierzenia samochodu służbowego. Jednak, jeśli chce zabezpieczyć się przed ewentualną szkodą w powierzonym samochodzie, powinien zawrzeć umowę z pracownikiem. Umowa ta powinna regulować kwestie odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę powstałą w powierzonym mieniu. Natomiast, gdy pracodawca nie zawiąże z pracownikiem umowy powierzenia samochodu służbowego musi liczyć się z tym, że  może mieć trudności z uzyskaniem odszkodowania.

Co powinna zawierać umowa powierzenia samochodu służbowego?

Po pierwsze - data i miejsce zawarcia

To podstawowy element praktycznie każdej umowy, który zawiera dane czasoprzestrzenne sporządzanej umowy.

Po drugie - przedmiot umowy

W umowie powierzenia samochodu służbowego należy zawrzeć precyzyjne dane dotyczące powierzanego auta. W danych tych należy uwzględnić:
  • nazwę samochodu,
  • model,
  • datę produkcji auta,
  • numer silnika,
  • numer nadwozia.
Umowa powierzenia samochodu służbowego powinna nie tylko szczegółowo określać samochód, ale także jego stan techniczny w dniu przekazania pracownikowi.

Po trzecie - rzeczy przynależne do samochodu

W umowie powierzenia samochodu służbowego można również opisać przedmioty przynależne do samochodu. Choć nie jest to obowiązkowym elementem umowy. Przykładem może być dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa, komplet kluczy czy nawigacja GPS.

Po czwarte - potwierdzenie pracownika

Umowa powinna zawierać potwierdzenie pracownika, w którym przyjmuje on samochód w posiadanie. Pracownik poświadcza więc, że przyjmuje również odpowiedzialność za powierzone mu mienie.

Po piąte - zakres użytkowania samochodu

Zapis dotyczący zakresu w jakim pracownik może użytkować powierzony mu samochód. Biorąc pod uwagę zasady czy też inne wewnętrzne regulaminy obowiązujące w danej firmie. Należy określić, czy samochód ten pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych, czy też może nim jeździć w sprawach prywatnych.

Po szóste - warunki zwrotu samochodu

Jeśli pracodawca powierza samochód pracownikowi, ten po pewnym czasie musi dokonać jego zwrotu. Wobec tego umowa powierzenia samochodu służbowego powinna zawierać takie informacje jak:
  • po jakim czasie lub po wykonaniu jakiego zadania pracownik powinien zwrócić auto
  • kto ponosi koszty eksploatacji
  • komu należy zwrócić kluczyki, czy też dowód rejestracyjny.

Po siódme - podpisy stron

Każda ze stron umowy, czyli pracodawca i pracownik muszą podpisać własnoręcznie umowę na znak tego, iż akceptują warunki zawarte w umowie.