umowa przyłączenia do długu

Przystąpienie do długu to przystąpienie do istniejącego już długu osoby trzeciej, która staje się dłużnikiem solidarnym. Jednocześnie dłużnik, który zaciągnął zobowiązanie nie zostaje z niego zwolniony. Przystąpienie do długu polepsza pozycję wierzyciela, gdyż za powstały dług, w tej sytuacji odpowiedzialne są dwie osoby, czyli dłużnik i osoba, która przystąpiła do zobowiązania. Kodeks cywilny nie reguluje zasad przystąpienia do długu, strony nie mają też obowiązku sporządzania umowy. Jednak, jeśli zechcą sporządzić taki zapis warto sobie zadać pytanie co powinna zawierać umowa przystąpienia do długu.

Co powinna zawierać umowa przystąpienia do długu?

Po pierwsze - strony umowy

Jak w każdej umowie, konieczne jest oznaczenie stron, które zawierają między sobą dany kontrakt. Stronami w umowie przystąpienia do długu jest Dłużnik i Przystępujący, czyli osoba trzecia.

Po drugie - przedmiot umowy

W tym wypadku przedmiotem umowy jest fakt przystąpienia do długu. Warto zawrzeć informację o szczegółach dotyczących długu, jak np. datę powstania długu, jego kwotę oraz z jakich powodów powstał, a także dane wierzyciela.

Po trzecie - oświadczenie woli

Podmiot przystępujący do długu musi wrazić wolę przejęcia długu i odpowiedzialności za niego w sposób solidarny z dłużnikiem.

Po czwarte - obowiązki dłużnika dotyczące zwrotu

Jeśli przystępujący do długu dokona jego zapłaty, wówczas umowa nie musi zawierać obowiązku dłużnika do zwrotu zobowiązania. Natomiast, w sytuacji, gdy zapis ten nie zostanie zawarty w umowie, a dodatkowy dłużnik spłaci zobowiązanie wierzycielowi, to może się on domagać od dłużnika zwrotu tylko połowy wartości spełnionego świadczenia. Jeśli, zaś w umowie zostanie zawarty ten zapis to korzystne jest ustalenie wysokości zwrotu.

Po piąte - inne postanowienia

Warto także dokonać zapisu innych, ustalonych przez strony postanowień dotyczących przystąpienia do długu. Postanowienia te są dowolnie kształtowane przez strony.

Po szóste - podpisy stron

W celu nadania umowie przystąpienia do długu charakteru obowiązującego konieczne jest zamieszczenie na niej własnoręcznego podpisu obu stron, a także daty jej zawarcia.