Umowa dostawy określa relację pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Dostawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia wymienionych w umowie dostawy rzeczy, przestrzegając przy tym wytycznych, odbiorca potwierdza, że wspomniane rzeczy odbierze i uiści za nie określoną kwotę.

Różnice między umową dostawy a umową sprzedaży

Umowa dostawy i umowa sprzedaży są podobne, ale nie identyczne. Mowa tu m.in. o możności zawarcia w takim dokumencie terminów dostaw, wielkości partii, typu dostarczanego w konkretnym dniu asortymentu i częstotliwości dostaw.

Ponadto umowa dostawy pozwala odbiorcy uczestniczyć w procesie. Przejawia się to w:
 • wyborze i samodzielnej dostawy materiałów produkcyjnych,
 • sprawdzania produkcji,
 • udzielania wskazówek,
 • nadzorze nad egzekucją określonych norm lub wytycznych.

Umowa dostawy - jaka forma?

Umowa dostawy  musi być sporządzona w formie pisemnej oraz powinna określać (poza przedmiotem):

 1. materiały używane przy produkcji (kto je nabywa itp.), sposób ich dostawy,
 2. odpowiedzialność stron i kary umowne,
 3. mechanizm odstąpienia od umowy,
 4. metody rozwiązywania sporów bądź ustalania kwestii nie objętych porozumieniem.
Dlatego warto dodać załączniki, użyć formy pisemnej oraz umieścić w umowie dostawy najważniejsze kwestie chroniące interesy stron. Co powinna zawierać umowa dostawy?

Umowa dostawy powinna zawierać:

 1. datę i miejsce sporządzenia umowy,
 2. oznaczenie stron umowy - dane dostawcy i dane odbiorcy,
 3. oznaczenie przedmiotu umowy - przedmiot/dobra, które dostawca ma wykonać i dostarczyć,
 4. określenie terminów i miejsca dostawy,
 5. ustalona cena - wartość dostawy bądź jej poszczególnych części, o ile dostawa realizowana jest transzami,
 6. metoda płatności,
 7. kary umowne - dla dostawcy i odbiorcy, jeśli zadecydują, by je tam zamieścić,
 8. podpisy stron.
Zobacz też:
Karta szkolenia wstępnego bhp Kalkulator pracodawcy